Metoder

Exempel på metoder såsom Barns behov i Centrum, Signs of safety och FREDA (metod vid relationsvåld)

BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

 

Signs of Safety

Signs-of-safety utvecklades i Västra Australien, Perth, under mitten av 90-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. Steve hade då arbetat i 15 år med barnskyddsarbete och Andrew arbetade som terapeut med familjer och tonåringar utifrån ett styrkebaserat arbetssätt. De var båda frustrerade över det problemfokuserade, myndighets- och expertstyrda arbetssätt som de uppfattade var förhärskande och bestämde sig för att göra något åt detta.

 

FREDA

FREDA är bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer för att identifiera våldsutsatta.

FREDA är baserat på sju internationella vetenskapligt prövade instrument. Det beskriver karaktären hos våldet (fysiskt, sexuellt och psykiskt) vilket ger underlag för att bedöma behovet av insatser. 

* Utreda och kartlägga våldet

- Klient samtal

- Rättegångsstöd     

- Praktiskt stöd

- Utreda insatser

- Informera och leda projekt som bidrar till att öka kunskap både internt inom   socialtjänsten och extern i samhället.

- Dokumentation